Archív úřední desky
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství
Povodí Labe


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021)
N á


ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VRŠOVKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení ochrany přírody a krajiny
Vlk obecný


NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Královéhradecký kraj
Odbor životního prostředí


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy
ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VRŠOVKA


Záměr prodeje pozemku
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ochranná pásma letiště Nové Město, LKNM


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ochranná pásma letiště Nové Město, LKNM


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o doručení návrhu
Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje


Krájský úřad KHK Odbor životního prostředí a zemědělství

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
BOBR EVROPSKÝ


Krájský úřad KHK Odbor životního prostředí a zemědělství

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
KORMORÁN VELIKÝ


Krájský úřad KHK Odbor životního prostředí a zemědělství

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
KORMORÁN VELIKÝ


Krájský úřad KHK Odbor životního prostředí a zemědělství

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
BOBR EVROPSKÝ


Krájský úřad KHK Odbor životního prostředí a zemědělství

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
KORMORÁN VELIKÝ


Ministerstvo zemědělství Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


3/2017 Obecně závazná vyhláška, o odpadech
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích


ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍHO MAJETKU

Záměr pronájmu hřiště na rok 2020-2022


Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech Vršovka

01/2020


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního
rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1
a č. 2


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o doručení návrhu
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje
a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
(Vršovka - Černčice - Bohuslavice n/Met)


Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech Vršovka

10/2019


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o doručení návrhu
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje
a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území


Záměr č. 125/2018

Prodat, směnit, darovat, pronajmout nebo propachtovat nemovitou věc v k.ú. a obci Vršovka


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního
rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Zákaz odběru povrchových vod z místních toků


Daň z nemovitostí 2018

Souhrnná informace pro poplatníky daně z nemovitosti v roce 2018


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018)


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Návrh Změny č. 2 územního plánu Vršovka


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o doručení návrhu
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

opatření obecné povahy:
1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje
vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea
spec.) a borovice (Pinus spec.)
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,
b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.


ZPRÁVA O ODSTRANĚNÍ A PREVENCI NEDOSTATKŮ z kontroly MV ze dne 26.5.2017
ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍHO MAJETKU

Záměr prodeje pozemkové parcely p.č. 62


Návrh závěrečného účtu DSO Metuje pro rok 2016
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017.

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A


Návrh rozpočtu DSO Metuje na rok 2017
ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍHO MAJETKU

Záměr pronájmu hřiště na rok 2017-2018


Veřejná vyhláška

O Doručení Nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území


Návrh rozpočtu DSO Region Novoměstsko na rok 2017
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

územní studii krajiny
pro správní obvod obce s rozšířenou působností
Nové Město nad Metují.


V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém
období (červenec 2014 – září 2016)
návrh


Návrh závěrečného účtu DSO Metuje pro rok 2015
Návrh závěrečného účtu DSO Region Novoměstsko pro rok 2015
Informace o cestovních dokladech pro děti

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?


Veřejná vyhláška k dani z nemovitostí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ZRUŠENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY


Výzva české telekomunikační infrastruktury
Návrh rozpočtu DSO Metuje na rok 2016
Návrh rozpočtu DSO Region Novoměstsko na rok 2016
Veřejná vyhláška- ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
a výzva k uplatnění připomínek a námitek ovzduší zóna Severovýchod - CZ05


Veřejná vyhláška- Vršovka,silnice III-30820 snížení rychlosti/A
Veřejná vyhláška- Vršovka,silnice III-30820 snížení rychlosti/B
Návrh opatření obecné povahy-Vyhláška- Vršovka, VPÚK
Návrh opatření obecné povahy-Vyhláška- Vršovka,silnice III-30820
Opatření ke zveřejnění na úřední desku obce Vršovka

místní úprava provozu na pozemních komunikacích


Návrh závěrečného účtu DSO Region Novoměstsko pro rok 2014
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
a
VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Návrh opatření na úpravu dopravního značení silnice mezi obcemi SPY a Vršovka


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Návrh opatření na úpravu dopravního značení silnice mezi obcemi Vršovka a SPY


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zprávy o uplatňování územního plánu Vršovka
za období 2008–2015.


Návrh závěrečného účtu DSO Metuje pro rok 2014
Obecně závazná vyhláška

o místních poplatcích na území obce Vršovka
č. 2/2015


Obecně závazná vyhláška

o odpadech na území obce Vršovka
č. 1/2015


Závěrečný účet za rok 2014
ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍHO MAJETKU
Návrh rozpočtu DSO Metuje na rok 2015
Návrh rozpočtu DSO Region Novoměstsko na rok 2015
zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“

": Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“"


Návrh závěrečného účtu DSO Novoměstsko rok 2013
ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍHO MAJETKU
STANOVISKO Ministerstva životního prostředí

k návrhu koncepce
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020


STANOVISKO Ministerstva životního prostředí

k návrhu koncepce
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020


Návrh rozpočtu DSO Metuje na rok 2014
Návrh rozpočtu DSO Region Novoměstsko na rok 2014
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020

zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí


Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

"ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny v platném znění
a § 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb.
Přírodní památka
Halín"


Veřejnoprávní smlouva s Městkou policií N.Město n/M

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí


Územní plán - mapa
Územní plán -změna č.1 územního plánu
Informace týkající se vypouštění odpadních vod.
Územní plán
Dočasná změna úředních hodin
Dočasná změna úředních hodin