Volby

Volba prezidenta České republiky 2023

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Vršovka

V souladu s § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky.

o z n a m u j e:

1. volba prezidenta republiky

se uskuteční

v pátek dne 13. 1. 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 14. 1. 2023 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb

je volební místnost

v kulturní místnosti, Vršovka č.p. 44

pro voliče s trvalým pobytem v obci Vršovka

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky ( platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Každému voliči budou dodány nejdéle 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ve Vršovce dne 5.prosince 2022

Pavla Dušková

starostka obce