Výroční zprávy
Tisk článku

Výroční zpráva za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA
dle § 18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
za rok 2013


V souladu s § 18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) vydává Obecní úřad Vršovka tuto výroční zprávu o poskytování informací podle výše uvedeného zákona:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: V roce 2013 nebyla na Obecní úřad Vršovka  podaná žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 S., a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V průběhu roku 2013 nebyla předmětem soudního rozhodnutí žádná žádost o poskytnutí informace.

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
V průběhu roku 2013 nedošlo k žádnému soudnímu jednání.

d) výčet poskytnutých výhradních licencí:
V průběhu roku 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) počet stížností podaných podle § 16a:
V průběhu roku 2013 nebyly na Obecní úřad Vršovka podány žádné stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace.

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Na dotazy nejrůznějšího charakteru, jejichž poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy, po celý rok ústně odpovídala účetní Obecního úřadu Vršovka a zastupitelé Obce. Jednalo se především o informace, u nichž není zdůrazněno, že jsou žádány na podkladě zákona č. 106/199 S. Tyto dotazy jsou s žadatelem vyřizovány bezprostředně a nejsou evidovány.
Další aktuální informace občané pravidelně získávají na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.
V souvislosti s poskytováním informací nebyla v roce 2013 ze strany obce Vršovka požadována žádná úhrada nákladů.


Ve Vršovka  dne 10. 3. 2014

 

Ing. Jiří Teplý
Starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyrocnizprava2013.pdf 439.1 Kb
Tisk článku