Úřední deska

Volby do zastupitelstev krajů: Sdělení k činnosti okrskových volebních komisí

konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Dle § 17 odst. 2) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla pro volby do zastupitelstva kraje zaregistrována (dále také jen „delegující subjekt“), delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise (dále jen „OVK“). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje na neobsazená místa členy starosta.

Zájemci o členství v OVK, kteří nejsou delegováni přímo žádným delegujícím subjektem, se mohou přihlásit místostarostovi obce Vršovka: 

Ondřej Fábera, e-mail: fabera@vrsovka.cz

Zájemce žádáme, aby uvedli své kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu (případně adresu pro doručování), datovou schránku (pokud ji vlastní), telefon, e-mail. Úřad je bude evidovat a zájemce doplňovat za členy do OVK na místa, která neobsadí delegující subjekty. Lhůtu pro delegování svých zástupců mají delegující subjekty do 16:00 hodin dne 2. září 2020.

První zasedání OVK

 • Termín 1. zasedání OVK č. 1  je stanoven na pátek 11. září 2020 od 17:30 hodin v budově obecního úřadu Vršovka č.p.56
 • účast je pro člena OVK povinná.
 • Nedostaví-li se delegovaný/přihlášený občan na 1. zasedání OVK bez řádné omluvy z vážného (zdravotního) důvodu, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a do komise bude povolán náhradník (členství v OVK vzniká právě až složením slibu).
 • Podle § 17 odst. 4 vyhlášky č. 152/2000 Sb., k provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů a přípisu MV ze dne 9. září 2017 je úřad povinen členům OVK, kteří se nezúčastní prvního zasedání, výši odměny zkrátit. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda účast je omluvená či neomluvená.
 • Na 1. zasedání OVK bude z přítomných členů losován předseda a místopředseda OVK.
 • Pro zapisovatele, vylosovaného předsedu a nově i místopředsedu OVK je povinností zúčastnit se odborného školení k průběhu voleb a ke zpracování výsledků voleb, které organizují ve spolupráci městský úřad a Český statistický úřad (ČSÚ) před volbami (viz dále).
 • Všichni občané zařazení do OVK obdrží písemnou pozvánku na toto 1. zasedání .Pokud zájemce pozvánku do 11. září 2020 neobdrží, je evidován jako náhradník.
 • Oznámení o svolání 1. zasedání OVK se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce úřadu a ze zákona se považuje za doručené dnem vyvěšení (§ 15, odstavec 2 zákona).
 • Pokud se nedostaví dostatečný počet členů OVK (byť řádně omluvených) pro vylosování předsedy a místopředsedy, bude svoláno náhradní zasedání komise k volbě předsedy a místopředsedy na sobotu 12. září 2020 v 09:00 na stejném místě. Omluva z tohoto náhradního zasedání není možná a za nepřítomné budou povolání náhradníci.

Odborné školení městského úřadu a ČSÚ pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK

 • Termín je předběžně stanoven na pátek 25. září 2020 od 8:00 hodin v budově radnice (MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, zasedací místnost v 1. patře vpravo od schodiště). Termín je vázán na potvrzení ze strany ČSÚ.

Informace pro členy OVK

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:

 • předseda – 2.200 Kč
 • místopředseda – 2.100 Kč
 • zapisovatel – 2.100 Kč (zapisovatel je delegován úřadem)
 • člen – 1.800 Kč

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den.

Odměna a paušální náhrada ušlého výdělku pro členy OVK se vyplácí do 30 dnů po ukončení činnosti OVK, přičemž činnost OVK končí až 15. dnem po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (tam, kde nebyl podán návrh na soudní přezkum). Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní. Ke konci roku 2020 bude členům OVK vydáno potvrzení o zdanitelných příjmech.

Informace k volbám do zastupitelstev krajů naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/volby.aspx


 
Autor: Ondřej Fábera