Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 2/2015

o místních poplatcích na území obce

OBEC VRŠOVKA

Zastupitelstvo obce Vršovka

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBCE VRŠOVKA

č. 2/2015

 

 

 

Zastupitelstvo obce  Vršovka se usneslo na svém zasedání dne 16.3.2015 vydat podle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku(dále jen vyhláška)

 

 

o místních poplatcích na území obce

 

ČÁST. I.

Z Á K L A D N Í   U S T A N O V E N Í

 

Čl. 1

ÚVODNÍ  USTANOVENÍ

 

(1) Obec Vršovka touto obecně závaznou vyhláškou zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“)

 

a) Poplatek ze psů.             

b) Poplatek za užívání veřejného prostranství.

c) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu.

d) Poplatek za pronájem obecní techniky.

 

(2) Správu výše uvedených poplatků vykonává Obecní úřad Vršovka, IČ 00273210 (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věci poplatků se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů, nestanoví jinak. 

 

ČÁST. II.

POPLATEK ZE PSŮ

 

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Vršovka.

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.  

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti    

  

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost                   

                                                                                                                              

(1) Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik nebo změnu poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) Ohlašovací povinnost lze splnit i na formuláři, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této vyhlášky. Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen sdělit údaje stanovené v čl. 17 této vyhlášky.

Čl. 5

Sazba poplatku                   

                                                                                                                             

Sazba poplatku ze psů činí za kalendářní rok a jednoho psa

a) základní sazba za psa chovaného v rod.domku na oploceném pozemku …………………………………120,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa …………………………….……………….………………………………………200,- Kč

c) základní sazba za jednoho psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu………………………………………………………………...……………..…………………………………………..60,- Kč

d) za druhého a každého dalšího psa……………………………………….………………………………………………100,- Kč

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

 

(1) Splatnost poplatku je do 30. června příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 7

Osvobození

 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl, přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

ČÁST. III.

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 8

Předmět poplatku, poplatník

 

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, zábor dočasné skladovací plochy, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

(2) Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechny prostory přístupné každému bez omezení v majetku státu nebo obce Vršovka.

(3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejná prostranství způsobem uvedením v odstavci č. 1.

(4) Od poplatku jsou osvobozeny Obec Vršovka, organizační složky zřízené obcí a fyzické a právnické osoby, které realizují práce, související s údržbou majetku obce nebo práce a investiční akce, spolufinancované nebo zadávané obcí nebo organizačními složkami, zřízenými obcí.

 

(5) Od poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství je také osvobozeno užívání veřejného prostranství v majetku obce, které užívají nájemci těchto pozemků na základě nájemních smluv.

(6) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.

 

Čl. 9

Veřejné prostranství

 

Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechny veřejné prostory přístupné každému bez omezení v majetku města kraje nebo státu.

Čl. 10

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívaní veřejného prostranství, až do dne, kdy bylo užívání fakticky skončilo.

 

Čl. 11

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 2 dny pře zahájením užívání veřejného prostranství údaje rozhodné pro stanovení poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dnů je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívaní veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující den.

(2) Poplatník je dále povinen ohlásit některé další údaje stanovené v čl. 17 této vyhlášky.

(3) Po ukončení užívaní veřejného prostranství delšího než 3 dny je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst.

 

Čl. 12

Sazba poplatku

 

Poplatek je splatný před zahájením užívání veřejného prostranství v hotovosti proti vystavené stvrzence nebo převodním příkazem. 

 

e) stánky, pulty, kiosky a užití místa k reklamním účelům za každý i započatý m2 za každý i započatý měsíc………………………………………………………………………………………………………………………………….20,- Kč

f)    nebo měsíční paušál za každý i započatý …………………………………….……………………………………….500,- Kč

g) vyhrazené parkovací místo pro automobil

h) za osobní auto…………………………………………………………………….…………………….………………….…..350,- Kč

i) za nákladní auto, autobus, přívěs, návěs……………………………….……………………..………………….…..600,- Kč

j) stánky, pulty, kiosky prodejců trvale umístěné, za každý i započatý m2…..…………………………...1 000,- Kč  

k) cirkusy, lunaparky, jiné obdobné atrakce včetně maringotek za každý i započatý den poplatek   ………………………………………………………………………………………………………………………………………..500,- Kč

l) krátkodobé zábory veřejného prostranství do 24 hodin bez poplatku za druhý a další i započatý den za ………………………………………………………………………………………………………………………………………….10,- Kč 

m) dlouhodobé zábory veřejného prostranství, vyžadující povolení podle zvláštních předpisů po dobu trvání povolení k užívání za každý i započatý den a 1 m2………………………………………………………………...0,20 Kč

 

 

ČÁST. III.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu

 

Čl. 13

Poplatník

 

(1)   Fyzická osoba:

a) která má v obci trvalý pobyt,

b) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

c) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

d) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

e) která má ve vlastnictví stavbu určenou individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně nerozdílně.

 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 

Čl. 14

Osvobození

 

(1) Poplatníci dle čl. 13 odst. 1a, kteří jsou mladší 2 let. Poplatková povinnost vzniká
od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy fyzická osoba dosáhla 2 let věku.

(2) Poplatníci dle čl. 13 odst. 1a, kteří jsou starší 70 let. Poplatková povinnost zaniká
poslední den měsíce předcházejícímu dni, ve kterém fyzická osoba dosáhla 70 let věku.

(3) Poplatníci dle čl. 2 odst. 1 umístění v domově důchodců.

(4) Poplatníci dle čl. 2 odst. l, dlouhodobě žijící mimo území obce, kteří nemají nájem ani užívací právo k bytu, ve kterém jsou formálně přihlášeni.

Čl. 15

Sazba poplatku                   

                                                                                                                             

Sazba poplatku za tříděný odpad činí za kalendářní rok a poplatníka …………………………………120,- Kč

 

 

Čl. 16

Splatnost poplatku

 

(3) Splatnost poplatku je do 30. června příslušného kalendářního roku.

(4) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v článku 14 v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

ČÁST. IV.

POPLATEK ZA PRONÁJEM OBECNÍ TECHNIKY

Čl. 17

Poplatník

 

Možnost pronájmu má fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na území obce Vršovka.

 

Čl. 18

Sazba poplatku

 

Možnost přívěsného vozíku Podlešák, typ T70

f) fyzická osoba: za každý započatý kalendářní den…………………………………………………………………..100,- Kč

g) právnická osoba: za každý započatý kalendářní den………………………………………………………………200,- Kč

 

ČÁST. V.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

Čl. 19

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

 

(1) V ohlášení poplatník uvede:

a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování, právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(2) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

Čl. 20

Navýšení, snížení poplatku

 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem.

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

(3) Správce poplatku může s přihlédnutím k okolnostem nebo ke zmírnění či odstranění tvrdosti, na základě

žádosti poplatníka, v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

 

Čl. 21

Zrušovací ustanovení

 

Ruší se obecně závazná vyhláška č.  1/2012. Ze dne 26. 3. 2012.

 

Čl. 22

Zrušovací ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2015.

 

 

 

 

……………………….                                                                                   ..…………………….

      místostarosta                                                                                                      starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 16.3.2015

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………