Obecně závazné vyhlášky

OZV 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Vršovka

OBEC VRŠOVKA

Zastupitelstvo obce Vršovka

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBCE VRŠOVKA

č. 1/2015

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

 se stavebním odpadem na území obce Vršovka

 

 

Zastupitelstvo obce Vršovka se na svém zasedání dne 16.3.2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Vršovka, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

 1. Komunální odpad se třídí na složky:

 

 1. Plasty včetně PET lahví,
 2. Sklo,
 3. Kovy,
 4. Papír,
 5. Biologické odpady rostlinného původu,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Směsný komunální odpad.

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).

 

 

 

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovišti vedle č.p. 44 u rampy kulturní místnosti.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. Plasty, PET lahve, barva žlutá,
 2. Sklo, barva  zelená a bílá,
 3. Kovy, barva šedá.
 4. Papír, barva modrá
 5. Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá.

 

 1. Sběrné nádoby pod body a) až d) jsou volně přístupné, nádoba pod bodem e) je opatřena zámkem. Klíče je možné si vyzvednout na Obecním úřadě Vršovka.

 

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 1. Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře v Novém Městě nad Metují, ulice Družstevní 586.

 

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a SMS zpravodajem.

 

 1. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

 1. Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře v Novém Městě nad Metují, ulice Družstevní 586.

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

 

 1. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jednou ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a SMS zpravodajem.

 

 1. Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře v Novém Městě nad Metují, ulice Družstevní 586. 

 

 1. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 

 1. typizované sběrné nádoby (popelnice o objemu 120 l nebo 240 l, speciální igelitové pytle na odpad dodané svozovou firmou zakoupené na Obecním úřadě Vršovka) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 1. Majitelé objektů, případně jejich uživatelé sami nebo prostřednictvím oprávněné osoby, zajistí takový počet sběrných nádob (popelnic), aby nedocházelo k jejich přeplnění při smluvené délce intervalu odvozu, která pokryje produkci odpadu v objektu pro bydlení. Do sběrných nádob se odpad ukládá tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával.

 

 1. Svoz a likvidace odpadu z popelnic je řešena individuálními smlouvami mezi majiteli a Obcí Vršovka.

 

 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 1. Zakazuje se

 

 1. odkládat odpady jinam než do vyhrazených sběrných nádob
 2. odkládat odpad, který je odděleně sbírán, do nádob na komunální odpad
 3. odkládat do sběrných nádob: žhavý popel, odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, např. zářivky, obaly od chemických přípravků, barev, fotochemikálie, vyřazené léky, pesticidy, baterie a akumulátory, další neskladný odpad jako např. zeminu, stavební suť, kamení, cihly, uhynulá zvířata, trávu, vánoční stromky apod.
 4. využívat sběrných nádob k jinému účelu než k ukládání odpadu
 5. do nádob určených a vyhrazených pro vybrané druhy odpadu ukládat jiné druhy odpadu než pro které jsou určeny
 6. vybírat odpady uložené do sběrných nádob
 7. spalovat komunální odpad

 

 1. Do odpadních nádob, které jsou soukromým majetkem fyzických nebo právnických osob, může ukládat odpady pouze majitel nebo uživatel těchto nádob.

 

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

 1. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

 1. Pro odložení stavebního odpadu je možné využít skládku firmy Marius Pedersen, a.s. v Křovicích u Dobrušky.

 

 

 

 

 

 

Čl. 8

Sankce

 

 1. Porušení ustanovení táto obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštních právních předpisů (např. zák. 185/2001 Sb. o odpadech, 200/1990 Sb. o přestupcích).

 

 

Čl. 9

Kontrolní činnost

 

 1. Kontrolu dodržování této vyhlášky jsou povinni a oprávněni provádět členové zastupitelstva obce a určení pracovníci Obecního úřadu Vršovka.

 

 

Čl. 10

Úhrada

 

 1. Úhrada za likvidaci tříděného komunálního odpadu je pro občany stanovena zastupitelstvem obce na osobu a rok. Od poplatku jsou osvobozeni občani mladší 2 let a starší 70 let. Za rok, ve kterém občan dosáhne výše uvedeného věku, bude uhrazena poměrná část poplatku.

 

 1. Vývoz popelnic hradí fyzické i právnické osoby v hotovosti dle uzavřené smlouvy při podpisu smlouvy proti vydání odpovídající svozové známky.

 

 1. Likvidaci  stavebního odpadu hradí objednatel zvlášť v plné výši.

 

 1. Pro podnikající právnické a fyzické osoby platí cena sjednaná písemnou dohodou s obcí.

 

 

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

 

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Vršovka č.1/2012 o nakládání s komunálním odpadem.

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

                ……………………….                                                   ..…………………….    

                      místostarosta                                                                  starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..    

 

1              ) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

2                     ) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)