Úřední deska

Sdělení k činnosti okrskových volebních komisí

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu ČR“), oznamuji svolání prvního zasedání OVK pro volby do Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 8. a 9. října 2021. Oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce (§ 15 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu ČR).

První zasedání OVK ČÍSLO 1 se uskuteční v pátek 17. září 2021 v 17:30 hod. , budově obecního úřadu

Zájemci o členství v OVK, kteří nejsou delegováni přímo žádným delegujícím subjektem, se mohou přihlásit místostarostovi obce Vršovka: 

Ondřej Fábera, e-mail: fabera@vrsovka.cz

Zájemce žádáme, aby uvedli své kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu (případně adresu pro doručování), datovou schránku (pokud ji vlastní), telefon, e-mail. Úřad je bude evidovat a zájemce doplňovat za členy do OVK na místa, která neobsadí delegující subjekty. Lhůtu pro delegování svých zástupců mají delegující subjekty do 16:00 hodin dne 8. září 2021.

Program:             -  základní informace o průběhu voleb

                            -  složení slibu člena OVK

                            -  losování předsedy a místopředsedy OVK (lze pouze z přítomných členů)

                            -  informace ke školení ČSÚ pro volby (01.10.2021) a k organizaci práce OVK

Pokud se delegovaný nebo jmenovaný člen bez předchozí omluvy nedostaví, nebude mu umožněno složení slibu a bude povolán náhradník. Při nesložení slibu nárok na členství v komisi zaniká. Omluva je možná pouze z vážného (zdravotního) důvodu.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK (§ 12 odst. 5 vyhlášky MV č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu ČR).

Pokud se nedostaví dostatečný počet členů komise (byť řádně omluvených) pro vylosování předsedy a místopředsedy, bude svoláno náhradní zasedání komise k volbě předsedy a místopředsedy na sobotu 18. září 2021 v 09:00 na stejném místě. Omluva z tohoto náhradního zasedání není možná a za nepřítomné budou povolání náhradníci.

Pokud se delegovaný nebo jmenovaný člen nemůže práce komise vůbec zúčastnit, je třeba oznámit tuto skutečnost (nejlépe formou e-mailu) nejpozději do pondělí 13. září 2021 vedoucí Oddělní vnitřních věcí (OVV), aby mohl být včas povolán náhradník. Kontaktní údaje na vedoucí OVV:

Ondřej Fábera, e-mail: fabera@vrsovka.cz  tel: 724 131 904 

https://www.mvcr.cz/volby.aspx


 
Autor: Ondřej Fábera